Ändringar i faktureringen gällande mikroproducenter från 1.1.2023 (Statsrådets förordning 1133/2020)

08.12.2022

Mariehamns Energi Ab kommer från 1.1.2023 att netta mikroproduktion och elförbrukning per timme eller 15 minuter beroende på vilket mätvärde som produceras på förbrukningsplatsen.

I den nya förordningen 4 kap. framgår hur nettningen ska ske för mikroproducenter.

I praktiken betyder det att under samma timme eller kvart kan endast ske köp eller försäljning av el. Tidigare har det gått att ha både köp och försäljning under samma period.
Det nya sättet att göra avräkning minskar mikroproducentens kostnader för elinköp, överföring, elskatt samt moms.

Exempel 1:

Om ett hushåll förbrukar 7 kWh och producerar 3 kWh under en avräkningsperiod, faktureras kunden endast nettoförbrukningen dvs en förbrukning på 4 kWh (7-3).

  • Enligt det gamla sättet hade 7 kWh elavgift, elskatt, elöverföring samt moms fakturerats och 3 kwh hade ersatts för såld mikroproduktion.

Exempel 2:

Samma nettningsprincip gäller även under omvända förhållandet ifall hushållet förbrukar 3 kWh, och under samma period producerar 7 kWh. Då blir nettoproduktionen 4 kWh (3-7) dvs producerat överskottsel som säljs till ditt elbolag.

  • Enligt det gamla sättet hade 3 kWh elavgift, elskatt, elöverföring samt moms fakturerats och 7 kWh hade ersatts för såld mikroproduktion.

Om förbrukningen är mindre än produktionen faktureras kunden inte för den periodens förbrukning eftersom en nettning (avräkning, kvittning) har skett för perioden, dvs kunden har fått betalt för produktion.

 

Förordningen 1133/2020 4 kap 1 §

”Vid ett eldriftsställe som anslutits till distributionsnätet ska den mängd el som under varje balansavräkningsperiod tas ut ur och matas in i distributionsnätet och som mätts med samma mätapparatur som tillhör nätinnehavaren räknas ihop vid en balansavräkning, om den el som producerats på eldriftsstället har genererats med ett elproduktionsaggregat med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere (nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod).”

 

För mer information hänvisas till Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

 

Statsrådets förordning om ändring av… 1133/2020 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®