Så fungerar elförsäljning och elnät

När vi köper in el från svenska elbörsen och säljer den vidare till dig genom våra olika elavtal så är det elförsäljning. Som elförsäljare fakturerar vi dig för den el du förbrukar och avgifter som hör ihop med detta. Vi lägger också på de skatter som myndigheterna beslutar om.

Elnätet utgörs å sin sida av de kablar och den utrustning som krävs för att transportera elen hem till dig. Som elnätsleverantör ser vi till att den del av elnätet som vi äger fungerar väl och räcker till för elkunderna i vårt område. Som elnätsägare fakturerar vi dig för tillgång till elnätet, och avgifter som rör det. Även här finns lagstadgad skatt som vi påför.

Du kan ha olika leverantörer för el och elnät

Elförsäljning och elnät är alltså två skilda verksamhetsområden. Här på Åland är elförsäljaren och elnätsägaren ofta samma företag, men det måste inte vara så. 

Du kan till exempel ha ett elavtal och få din el från oss, även om du bor ute i skärgården där det inte är vi som äger elnätet. Du får då två fakturor, en från oss och en från din elnätsägare.

Förstå din elräkning

Många av våra kunder försöker sänka sin elräkning genom att förbruka mindre el. Det fungerar i viss grad, men ofta är det elnätsavgifterna som utgör den största kostnaden. Då påverkas inte dina totala kostnader för el så mycket av att du minskar din förbrukning, utan du behöver göra större förändringar för att få en märkbar effekt. 

Du kan till exempel investera i solpaneler, vilket sänker dina kostnader för både el och elnät.