Ändrade priser för elnät och fjärrvärme från årsskiftet men elpriset behålls oförändrat

Elpriset hålls intakt

Elpriset hålls intakt medan grundavgiften för elförsäljning höjs till 26,62 € per år för att kompensera för ökade balanskostnader till Kraftnät Åland, säger Linus Dolke, elförsäljningsansvarig på Mariehamns Energi.

 

Elnätstarifferna höjs

Mariehamns Energi har gjort en översyn av elnätstarifferna men lämnar elpriset oförändrat. Förändringarna har beviljats av Energimyndigheten och innebär en höjning av elnätstarifferna med 8 %.

Orsaken till höjningen är en kombination av ökade materialkostnader vid byggande av elnätet, en mer omfattande plan för utbyte av gamla delar av elnätet samt ökade kostnader för att uppgradera elnätet för att klara den ökade elektrifieringen, säger Robert Kjellberg, VD på Mariehamns Energi.

Utifrån detta kommer vi att göra en justering av elnätstarifferna som är asymmetrisk dvs. påverkar olika tariffer och kunder olika mycket. För en del innebär det en sänkning medan för andra ger det en höjning.

Fördelarna med denna tariffändring är bland annat:
• Ger en ökad anpassning till Kraftnät Ålands nya avgifter.
• Ökar incitamentet för kunden att styra lasten till natten (låglasttid).
• Sänker effektbehovet generellt, vilket gynnar alla.

För majoriteten av kunderna ca 90% innebär justeringen en modest höjning om ca 5 €/månad inklusive moms, vilket vi bedömer alla kunder har råd med.

 

Fjärrvärmetaxan höjs

Den höga inflationstakten har medfört markant ökade kostnader för fjärrvärmeverksamheten, säger Torsten Fredriksson, Fjärrvärmechef på Mariehamns Energi.

Prishöjningen innebär att vinterpriset inklusive moms (Jan-mars, nov-dec) höjs med 2,6 % till 95,81 €/MWh och sommarpriset (apr-okt) höjs med 9,7% till 79,84 €/MWh. Det innebär att för en kund med 20% tappvarmvattenuttag blir den viktade höjningen av energipriset ca 4,7%, ett medelpris på 90,17€/MWh. Vi vill undvika att skillnaden mellan sommar och vinterpriset blir för hög eftersom uttaget av energi är högst på vintern. För en småhuskund med en årsförbrukning på 20 MWh ger höjningen en ökad årskostnad på ca 80 € inkl. moms.
De årliga grundavgifterna samt anslutningsavgifter för fjärrvärmen hålls oförändrade.

 

Hur påverkar prisjusteringarna totalkostnaden för elen för våra kunder?

Generellt kan man säga att påverkan på enskilda elkunder är låg totalt höjs kWh-kostnaden (elpriset och elöverföring) med 0,05 cent /kWh (från 16,62c/kWh till 16,67c/kWh)

Här hittar ni våra nya tariffpriser för 2024